Maacht en Don

Mir soen Iech Villmols Merci fir äeren Don:

Code BIC:   CCRALULL                        
N° de compte d’bénéficaire:  IBAN LU36 0099 7800 0057 5530          
Nom du bénéficiare:   Mugunghwa Lëtzebuerg a.s.b.l
Communication:  Don + Nom du donneur

What’s new

Get in touch with us !